Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:26  
19 marca 2009r.
Spotkanie z posłami z Komisji Świadczeń Rodzinnych w Sejmie.

Korzystając z zaproszenia posła Dolniaka spotkaliśmy się w Sejmie z posłem Sławomirem Piechotą, Markiem Plurą i Rzecznikiem Rządu d/s ON Jarosławem Dudą. Rozmowy koncentrowały się wokół kwestii zawartych w Petycji oraz otrzymanych odpowiedzi na interpelacje poselskie odnośnie tej Petycji, a także ministerialnego Projektu zmiany Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 30.01.2009r. Poruszyliśmy także tematy związane z rehabilitacją i wcześniejszymi emeryturami. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy stworzony na forum dokument podsumowujący dyskusję. Kolejne spotkanie z Jarosławem Dudą już 16.04.2009r.


16 kwietnia 2009r.
Spotkanie z z Rzecznikiem Rządu d/s ON Jarosławem Dudą, Wiceminister Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Kolejny raz spotkaliśmy się z przedstawicielami MPiPS. W nawiązaniu do rozmów prowadzonych 19.03.2009 wróciliśmy do kwestii zawartych w Petycji w aspekcie do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje poselskie skierowane do Minister Jolant Fedak a dotyczące postulatów Petycji. Poruszyliśmy kwestie: uzależnienia świadczenia pielęgnacyjnego od najniższego wynagrodzenia, umożliwienia dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego, wysokości emerytury i renty dla niepracującego rodzica bez prawa do świadczenia (prawa dzieci do renty po zmarłym rodzicu), uznania prawa do świadczenia dla obojga rodziców z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem.


05 maja 2009r.
Udział w Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych w Sejmie.
Odpowiadając na zaproszenie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym wystąpiliśmy z własną prezentacją przedstawiającą nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz oczekiwania i dążenia na przyszłość.


22 maja 2009r.
Spotkanie z Wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.

Dzięki Pani Gabrieli Magdziorz wzięliśmy udział w Katowicach w spotkaniu z wicepremierem Pawlakiem, któremu wręczyliśmy stworzony przez nas projekt zmiany Ustawy o świadczeniach rodzinnych.


25 maja - 05 czerwca 2009r.
Wysłanie listów otwartych do członków Komisji Trójstronnej oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. ON.

W nawiązaniu do niepokojących doniesień prasowych dotyczących braku weryfikacji wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz progu dochodowego (pozostawienie ich na niezmienionym poziomie na okres kolejnych trzech lat), wysłaliśmy dwa listy otwarte: do członków Komisji Trójstronnej oraz członków Krajowej Rady Konsultacyjnej ds ON.
Treść obu listów zawierała szerokie uzasadnienie naszej prośby o pochylenie się nad problemem rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.
24.06.2009 Pan Wojciech Warski w imieniu Business Centre Club wystosował do Komisji Trójstronnej Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych


15 czerwca 2009r.
Wniosek o Rejestrację Stowarzyszenia.

Wysłaliśmy dokumenty rejestrowe do Sądu z wnioskiem o zarejestrowanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej". Czekamy ma postanowienie Sądu.


22 czerwca 2009r.
Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wysłaliśmy Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dwóch postulatów z Petycji: - progi dochodowe, - jedno świadczenie dla obojga rodziców rezygnujących z pracy zawodowej przy więcej niż jednym niepełnosprawnym dziecku.
24.07.2009 otrzymaliśmy kopię wystąpienia, w którym Rzecznik prosi Minister Fedak o zajęcie stanowiska - Rzecznik powziął wątpliwość co do konstytucyjności przepisu art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


20 lipca 2009r.
Akcja "Pocztówka do Ministra".

Rozpoczęliśmy akcję "Pocztówka do Ministra". Akcja polegała na wysyłaniu przez niepełnosprawne dzieci i ich rodziców pocztówek z wakacji spędzanych w domu do czterech kluczowych osób dla świadczeń opiekuńczych: Ministra Rostowskiego, Minister Fedak, Ministra Pawlaka i Premiera Tuska. Akcja trwała do końca sierpnia.


06 sierpnia 2009r.
Spotkanie z Ministrem Markiem Buciorem oraz Rzecznikiem Rządu ds. ON Jarosławem Dudą

Tradycyjnie już dyskutowaliśmy na tematy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Usłyszeliśmy, że ze względu na kryzys i cięcie wydatków obiecane zniesienie progów dochodowych nie będzie mogło wejść w życie wraz z rozpoczynającym się 01.11.2009r. okresem zasiłkowym ale, że MPiPS zrobi wszystko żeby jednak doszło do podwyżki tego świadczenia - Pocztówka do Ministra zrobiła swoje :)


27 sierpnia 2009r.
Postanowienie o wpisie do KRS

Decyzją Sadu Rejonowego w Opolu - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej" - zostało wpisane pod numerem 0000333748 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sadowego.


08 września 2009r.

Spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem, Minister Jolantą Fedak, Ministrem Bonim, Rzecznikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą, oraz Posłami Markiem Plurą i Jackiem Piechotą.

Na spotkaniu poruszyliśmy m.in. problemy dotyczące:
-świadczenia pielęgnacyjnego (wysokości i progu dochodowego). Zaproponowaliśmy uniezależnienie świadczenia pielęgnacyjnego od świadczeń rodzinnych i waloryzację wskaźnikiem procentowym od minimalnego wynagrodzenia oraz zniesienie progów dochodowych. Otrzymaliśmy obietnicę Premiera, że do końca roku progi dochodowe zostaną zniesione jeżeli liczba osób znajdujących się poza systemem ze względu na obowiązujące progi nie jest większa niż 6.000, jeżeli jest większa wrócimy do rozmów o jego znaczne podwyższenie. Premier obiecał również kroczące podwyżki tego świadczenia o pierwszej (obowiązującej od lipca 2010r.) obiecał porozmawiać w lutym, uzależniając ją sytuacją budżetową.
-świadczenia dla obojga rodziców gdy rodzina składa się z więcej niż jednego niepełnosprawnego dziecka (z odpowiednim orzeczeniem) i oboje rodzice rezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki. Premier stwierdził, że rozwiązania systemowe będą długotrwałe, a ze względu na niewielką ilość takich rodzin zaproponował rozważenie stworzenia specjalnego funduszu celowego.
-możliwości dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. Zaproponowaliśmy aby analogicznie jak rencista, rodzic rezygnujący z pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka, mógł legalnie dorobić do świadczenia, pewną kwotę, bez groźby jego utraty. Wynikł problem ewentualnych nadużyć. Premier zobowiązał MPiPS do przeanalizowania tej kwestii stwierdzając, że skoro inne grupy mają taką możliwość to albo trzeba tę możliwość zabrać wszystkim albo wszystkim udostępnić.
- tworzenia spójnego systemu, który pozostawiałby rodzicowi wybór: praca zawodowa i dopłata (na zasadzie odpłatności za przedszkole) do gwarantowanej przez państwowe placówki opieki czy też osobista opieka rodzica i w zamian godne wynagrodzenie.
-tworzenia specjalistycznych placówek, które gwarantowałyby spójną opiekę, rehabilitację i edukację - umożliwiając rodzicowi kontynuowanie pracy zawodowej. Generalnie pomysł się Premierowi podobał ale wymaga znacznych nakładów.
-zmiany systemu orzecznictwa, który byłby pierwszym elementem systemu uzależniającego wysokość świadczenia od stopnia niepełnosprawności i niesamodzielności. Usłyszeliśmy, że prace nad zmianą sposobu orzekania już się rozpoczęły.
Na zakończenie Premier otrzymał Petycję oraz zebrane listy z podpisami pod postulatami Petycji, przygotowaną przez rodziców nowelizację Ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z uzasadnieniem, prezentację multimedialną o działaniach podjętych przez rodziców i wizji spójnego systemu wspierającego rodziny z osobami niepełnosprawnymi oraz pismo ze zmodyfikowanymi (w wyniku prowadzonych rozmów z MPIPS) postulatami Petycji. Kolejne spotkanie z Premierem zostało zaplanowane na luty, zaś z MPiPS na wrzesień.


09 września 2009r.
Pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Pikieta odbyła się pod hasłem: "Samą miłością dzieci nie nakarmimy". Miała na celu uświadomienie społeczeństwu sytuacji prawno-finansowej rodzin w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne, a także zapisać się w pamięci decydentów jako obraz zjednoczonej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy chcąc wreszcie wyjść z cienia zaczynają głośno mówić o otaczających ich absurdach. To o co chcieliśmy przekazać i zamanifestować przedstawia poniższy fragment z ulotki informacyjnej która wręczaliśmy przechodniom:
FAKTY:
 • Zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko wynosi 153 zł miesięcznie bez względu na rodzaj schorzenia i koszty, jakie ponosimy w związku z leczeniem i rehabilitacją naszych dzieci.
 • Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane rodzicowi rezygnującemu z pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wynosi 420 zł miesięcznie. Od 01.11.2009 r. będzie wynosić 520 zł;
 • Próg dochodowy upoważniający do pobierania ww. świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 583 zł na osobę w rodzinie i pozostaje niezmienny od 2003 roku.
 • Składki emerytalno-rentowe odprowadzane są za osoby pobierające świadczenie piel. od kwoty 420zł (od 01.11.2009 od 520zł); rodzic bez świadczenia nie jest objęty ubezpieczeniem i w przyszłości traci prawo do emerytury.
 • Warunkiem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego jest całkowita rezygnacja z pracy zarobkowej.
  DOMAGAMY SIĘ:
 • Podwyższenia kwoty świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego;
 • Zniesienia progu dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego;
 • Podwyższenia podstawy wymiaru składek emerytalno - rentowych i wydłużenia okresu ich odprowadzania;
 • Zlikwidowania wymogu całkowitej rezygnacji z pracy przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
 • Wsparcia rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi;
 • Wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających nam powrót do pracy, w tym możliwości uznania opieki nad osobami niepełnosprawnymi za pracę zawodową.

Podczas pikiety rodzice wręczyli Ministrom specjalnie przygotowane prezenty: liczydło, jednogroszówki, laurki, wielkie okulary, oraz przypomnienie i prośbę zarazem o pomoc w dotrzymaniu danych dzień wcześniej obietnic przez Premiera.


16 października 2009r.

Spotkanie w MPiPS z Rzecznikiem Rządu ds Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą oraz
posłem Markiem Plurą.

Spotkanie było pokłosiem rozmów przeprowadzonych we wrześniu z Premierem. Minister Duda przedstawił stopień zaangażowania prac nad zniesieniem progów dochodowych dla świadczenia pielęgnacyjnego, projekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych dot. tej kwestii będzie w najbliższym czasie głosowany w Sejmie wraz z Ustawą Okołobudżetową.
Poruszone zostały także kwestie:
- podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego,
- opłacania składek rentowo-emerytalnych przez cały okres pobierania przez rodzica świadczenia pielęgnacyjnego, aż do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego,
- jednego świadczenia dla dwójki rodziców rezygnujacych z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko oraz
- możliwości dorabiania przy pobieraniu świadczenia.
Według ministra stosunkowo najłatwiejsze do przeprowadzenia będą dwa ostatnie postulaty, deklaracje terminów jednak nie padły. Wszystkie postulaty zostaną poddane pod ocenę stosownych resortów i omówione dogłębnie podczas kolejnego spotkania z rodzicami, planowanego pod koniec listopada. Podczas spotkania rozwiane zostały również obawy dotyczące konkretyzacji celu przy 1% podatku dla OPP na 2010r., a minister Plura przedstawił wstępne założenia do tzw. Ustawy pielęgnacyjnej oraz nowego sysytemu orzekania. Szczegóły w tej kwestii przedstawi senator Augustyn na listopadowym spotkaniu.


17 listopada 2009r.

Udział w IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej.
Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010 - 2015

W szóstej sesji moderowanej przez Piotra Pawłowskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zatytułowanej "Potrzeby i bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych - propozycje zmian" wystąpiliśmy z prezentacją na temat wykluczenia społecznego rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w której przedstawiliśmy sytuację rodzica rezygnującego z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Podkreślaliśmy, że za każdą niepełnosprawną osobą w stopniu znacznym stoi przynajmniej jeden opiekun, którego na równi z osobą niepełnosprawną dotyka problem wykluczenia społecznego - tyle tylko, że w naszym kraju rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych jako grupa nie istnieją, są poza wszelkimi istniejącymi systemami.


15 grudnia 2009r.

Spotkanie w Sejmie z Marszałkiem Bronisławem Komorowskim oraz Wice Marszałek Ewą Kierzkowską
na świątecznym ubieraniu choinki.

Spotkanie było ukoronowaniem rozpoczętej przez nas w listopadzie ogólnopolskiej akcji "Choinkowy łańcuch nadziei". Akcja polegała na tworzeniu przez rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi oryginalnego łańcucha choinkowego. Łańcuch posiadał swoją symbolikę każda rodzina wybierała sobie jeden kolor i wykonywała tyle pasków na ogniwka ile członków liczyła, dodatkowo osobę niepełnosprawną symbolizowało czerwone serduszko - opisane imieniem, wiekiem, jednostką chorobową i miejscowością zamieszkania. Wszystkie ozdobione paski i serduszka przesyłane były na adres Stowarzyszenia i tutaj klejone. Łańcuch przekroczył 40m długości, a w akcji wzięło udział przeszło 120 miejscowości z całej Polski. 15 grudnia spotkaliśmy się w Sejmie z Marszałkiem na ubieraniu choinki. Łańcuch był świątecznym prezentem z "podtekstem" i miał przypomnieć naszym parlamentarzystom, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także że będziemy im o tym nieustannie przypominać


 Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463411 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.