Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:27  

Statut stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Stowarzyszenie ustanowione niniejszym statutem przyjmuje nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem możemy więcej" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn-Koźle.
3, Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.


§ 4

Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznak, pieczęci okrągłej oraz podłużnej zgodnie z właściwymi przepisami.


§ 5

Korespondencja może być kierowana do Stowarzyszenia zarówno w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia, jak i poprzez wykorzystanie środków przekazu elektronicznego (na adres e-mail).


Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, i ich opiekunów, przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans tych osób, a także wspieranie ich rodzin.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 2. inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 3. rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów, w szczególności poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
 4. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb oraz sytuacji życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 5. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom,
 6. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
 7. organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy rodzinami z osobami niepełnosprawnymi w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności,
 8. nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 9. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań mających na celu dobro dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych,
 10. prowadzenie forum internetowego będącego miejscem wymiany poglądów, wsparcia, i wzajemnego doradztwa rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych,
 11. organizowanie rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej i pomocy medycznej,
 12. pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

§ 8

1. Dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA


§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a). członków zwyczajnych,
b). członków wspierających,
c). członków honorowych.


§10

1. Członkowie założyciele - podpisujący niniejszy Statut, wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która gotowa jest do czynnego udziału w realizacji jego celów i złoży Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca w sposób finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny działalność Stowarzyszenia, która złoży Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Przyjmowanie w poczet członków, wykluczanie i stwierdzanie ustania członkostwa członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do Zarządu i odbywa się zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a). uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu, spotkaniach i innych imprezach,
b). wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c). zgłaszać opinie i wnioski dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego władz,
d). korzystać w swej działalności na rzecz Stowarzyszenia z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.

2. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo określone w § 11 ust. 1 pkt. d), a także prawo uczestniczenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, spotkaniach i innych imprezach. Członkowie wspierający nie opłacają składek członkowskich.
3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo określone w § 11 ust. 1 pkt. d). oraz prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, spotkaniach i innych imprezach. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.


§ 12

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
a). aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b). przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c). regularne opłacanie składek członkowskich.
d). stanie na straży dobrego imienia Stowarzyszenia,
e). zabieganie o kształtowanie przyjaznych stosunków międzyludzkich w Stowarzyszeniu

2. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy wspieranie działalności Stowarzyszenia w sposób finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny oraz przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a). dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b). śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych, utraty przez członka praw publicznych, utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,
c). wykluczenia.
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 13 ust. 1 pkt. a) - b). stwierdza Zarząd w formie uchwały.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: a). nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,
b). postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c). postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d). działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 5. Od uchwały Zarządu, o których mowa w § 13 ust. 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie w formie pisemnej do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.


Rozdział IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a). Walne Zebranie Członków,
b). Zarząd,
c). Komisja Rewizyjna.
2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a). ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b). pisemnej rezygnacji,
c). odwołania przez Walne Zebranie Członków.


§ 15

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów spośród jego członków. O formie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków w trybie uchwały.
2. W razie zmniejszenia się składu liczebnego organów, o których mowa w § 15 ust. 1 w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu władz wybieralnych może nastąpić drogą kooptacji na okres do upływu kadencji. Uzupełnienie składów następuje spośród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach, którzy uzyskali kolejne liczby głosów, lecz nie zostali wybrani. Kooptacji dokonują członkowie władz wybieralnych stowarzyszenia większością 2/3 głosów pozostałych członków organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu osobowego pochodzącego z wyboru.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). W przypadku równości głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa lub Przewodniczącego. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli postanowienia szczególne Statutu nie stanowią inaczej, mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 1/4 liczby uprawnionych, zwykłą większością głosów.
4. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.


§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków są zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a). uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
b). ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c). rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia
d). wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e). udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f). uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,
g). ustalanie wysokości składek członkowskich,
h). podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
i). podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
j). podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k). rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
l). podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, sposobie przeprowadzenia (bądź miejscu) i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. O szczegółach Walnego Zebrania wymienionych w § 18 ust. 1 Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia przez wysłanie pisemnej informacji na adres e-mail podany przez członka oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Zebraniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków może odbyć się w sposób tradycyjny bądź za pośrednictwem zamkniętego czatu przy zachowaniu następujących warunków:

a). każdy członek Stowarzyszenia posiada indywidualny poufny login umożliwiający jego identyfikację, który uzgadniany jest z "Administratorem" czatu po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Administratorem czatu jest jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia,
b). uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane (z zastrzeżeniem § 18 ust. 4), jeżeli na czacie zalogowana jest co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów,
c). głosowanie za pośrednictwem czatu zakończone jest sporządzeniem Protokołu przez Administratora,
d). każdy uczestnik Walnego Zebrania Członków odbywającego się na czacie ma obowiązek przesłania na ręce Prezesa pisemnego potwierdzenia oddanego głosu (według przygotowanego szablonu) w terminie do 30 dni od Walnego Zebrania Członków,
e). na podstawie przesłanych potwierdzeń Prezes sporządza Protokół Weryfikacyjny, który wraz z potwierdzeniami dołączany jest do Protokołu Administratora czatu.
4. W razie braku kworum określonego w § 15 ust. 3 niniejszego Statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut, z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

5. W nadzwyczajnych okolicznościach termin o którym mowa w § 18 ust. 1 może ulec skróceniu do 7 dni.


§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad zostanie umieszczona na internetowej stronie Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem;

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd decyzją uchwały:

a). z własnej inicjatywy,
b). na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c). na pisemny (list tradycyjny lub elektroniczny), umotywowany wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest uprawniony z zachowaniem § 19 ust. 2 do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad, jeżeli w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obecnych jest co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w sposób tradycyjny bądź za pośrednictwem zamkniętego czatu przy zachowaniu następujących warunków:

a). każdy członek Stowarzyszenia posiada indywidualny poufny login umożliwiający jego identyfikację, który uzgadniany jest z "Administratorem" czatu po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Administratorem czatu jest jeden z Członków Zarządu Stowarzyszenia,
b). uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane jeżeli na czacie zalogowana jest co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów,
c). głosowanie za pośrednictwem czatu zakończone jest sporządzeniem Protokołu przez Administratora,
d). każdy uczestnik Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywającego się na czacie ma obowiązek przesłania na ręce Prezesa pisemnego potwierdzenia oddanego głosu (według przygotowanego szablonu) w terminie do 30 dni od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
e). na podstawie przesłanych potwierdzeń Prezes sporządza Protokół Weryfikacyjny, który wraz z potwierdzeniami dołączany jest do Protokołu Administratora czatu.

ZARZĄD


§ 20

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków na każdą kadencję. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybierają uczestnicy Walnego Zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie dłuższej nieobecności, Prezes wyznacza swojego zastępcę spośród pozostałych członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. Mogą się one odbywać w sposób tradycyjny bądź za pośrednictwem nowoczesnych dostępnych technik informatycznych.§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:
a). kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b). opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
c). realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
d). podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
e). zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f). podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach ustania członkostwa,
g). nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań,
h). przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
i). gromadzenie środków finansowych,
j). przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Stowarzyszenia.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a). członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b). osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a). kontrola całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowej
b). składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
c). przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym zaleceń pokontrolnych.
d). wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,


Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki finansowe i składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a). składek członkowskich,
b). wpływów ze zbiórek publicznych,
c). dotacji,
d). darowizn, zapisów i spadków,
e) innych wpływów.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.


§ 25

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a). członków Stowarzyszenia,
b). pracowników Stowarzyszenia,
c). małżonków członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d). osób związanych z członkami Stowarzyszenia lub pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w § 25 ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli wykorzystywanie lub przekazanie następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w § 25 ust. 1§ 26

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
2. Do ważności oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających wartość 200 zł wymagane jest współdziałanie Prezesa z członkiem Zarządu.


Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 27

Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.


§ 28

1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków organizacjom, których celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463415 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.